Tieto stránky používajú na svoje fungovanie súbory cookies, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača.

viac informácií
Prijať všetky cookies Podrobné nastavenia
Prijať zvolené cookies

Ochrana osobných údajov

Údaje o prevádzkovateľovi:

Prevádzkovateľ internetového obchodu Kakaový Svet je:

Alexandra Fričová

so sídlom: Za kláštorom 21, Ružomberok 034 01 

IČO: 50 534 670

DIČ: 1033820260

zapísaná v obchodnom registri OU-RK-OZP-2016/008405-2 

a v živnostenskom registri pod číslom 570-14623

telefónne číslo: +421 903 240 301

e-mail: fricovaalexandra@gmail.com


Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom stránok internetového obchodu umiestneného na adresách www.kakaovysvet.sk a www.kakaovysvet.eu.

Podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENIA EURÓPSKEHO PAR­LA­MENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, s účinnosťou od 25. 5. 2018 prevádzkovateľ internetového obchodu Kakaový Svet  získava a spracúva osobné údaje zákazníkov nasledovne:

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Rozsah spracúvaných osobných údajov je stanovený tak, aby postačoval na splnenie poskytovaných služieb a zákonných povinností. 

V rámci internetového obchodu Kakaový Svet sú spracúvané nasledovné osobné údaje zákazníkov:

Základné kontaktné údaje: meno, priezvisko, v prípade podnikateľov aj názov firmy a IČO, e-mailová adresa, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, fakturačná adresa

Nepovinné údaje: oslovenie, titul, dátum narodenia

Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré zákazníci zakúpili, alebo zvažovali ich nákup

Záznamy komunikácie v elektronickej, alebo písomnej podobe

Transakčné údaje - informácie o platbách zákazníkov

Údaje z webového prehliadača alebo z mobilných aplikácií prostredníctvom súborov cookies automaticky generovaných programom internetového obchodu

Viac o používaní súborov typu cookies si môžete prečítať po kliknutí na tento odkaz.

Účely spracovania osobných údajov:

Predzmluvné a zmluvné vzťahy - uzatváranie kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka ponúkaného tovaru a služieb

Príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr - daňových dokladov, evidencia platieb, doručenie zakúpeného tovaru

Identifikácia zákazníkov pre potvrdenie objednávok a komunikáciu s nimi a tiež vybavovanie reklamácii a sťažností v internetovom obchode Kakaový Svet

Splnenie zákonných povinností vzťahujúcich sa k podnikateľskej činnosti, súdne spory či mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Informovanie zákazníkov o produktoch internetového obchodu Kakaová Svet, reklama a marketing. Tieto sú realizované formou zasielania správ z internetového obchodu /tzv. newsletter/ na e-mailovú adresu zákazníka, iba v prípade, ak je tento prihlásený do zoznamu zákazníkov, ktorí o túto formu reklamy prejavili záujem/tzv. mailing list/ zaškrtnutím príslušného políčka pri vypĺňaní svojich osobných údajov

Právne základy spracovania osobných údajov:

Osobné údaje zákazníkov internetového obchodu Kakaový Svet sú spracúvané výlučne na základe právnych ustanovení v súlade so zákonnými nariadeniami a iba v prípadoch ak:

je spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie záväzkov, ktoré od prevádzkovateľa zákazník očakáva, t.j.pre naplnenie kúpnej zmluvy alebo realizáciu opatrení pred uzatvorením kúpnej zmluvy, t.j poskytnutie údajov pri registrácii v internetovom obchode

je spracovanie osobných údajov zákazníkov potrebné v záujme prezentácie ponúkaného tovaru a služieb

Na všetky účely spracovania osobných údajov udeľuje zákazník internetovému obchodu Kakaový Svet svoj súhlas dobrovoľným vyplnením svojich osobných údajov, zaškrtnutím príslušných políčok a odoslaním objednávky v tomto obchode.

Tento súhlas môže zákazník kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailu s požiadavkou o vymazanie osobných údajov na adresu internetového obchodu.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje zákazníkov použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.

Zverejňovanie údajov a kategórie príjemcov:

Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje, ale môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. V súčasnosti je to: Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S.

Osobné údaje môžu byť pri spracovaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Doručovacie kuriérske a prepravné spoločnosti

Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori

Advokátske a právne kancelárie

Znalci a súdny znalci

Inkasné spoločnosti a exekútori

Súdy a orgány činné v trestnom konaní

Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ 

Osobné údaje sú v prípade oprávneného záujmu spracúvané pokiaľ nie je súhlas s ich spracovaním odvolaný, po dobu ktorá je opodstatnená so zreteľom na charakter zakúpeného produktu alebo služby

Osobné údaje sú spracúvané po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok

V prípade plnenie zákonnej povinnosti sú osobné údaje spracúvané po dobu stanovenú zákonom

Prevádzkovateľ sa po odvolaní súhlasu dotknutej osoby zaväzuje zabezpečiť bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby 

Práva a povinnosti dotknutých osôb:

Pri spracúvaní osobných údajov má zákazník ako dotknutá osoba svoje práva a povinnosti:

Právo na prístupu ku svojim osobných údajov, právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia osobných údajov a aká je doba ich spracúvania

Právo na opravu a aktualizáciu osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, má táto právo tento súhlas kedykoľvek odvolať

Právo na vyjadrenie želania na obmedzenie spracovania osobných údajov

Právo vznášať námietky v prípade zistenia, alebo podozrenia, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s právami zákazníka, alebo v rozpore so zákonom

Právo preniesť osobné údaje k inému prevádzkovateľovi

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Povinnosť uviesť prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky úplné a pravdivé osobné údaje v potrebnom rozsahu

V prípade zmeny osobných údajov, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie kúpnej zmluvy povinnosť bezodkladne o tejto zmene informovať prevádzkovateľa internetového obchodu 

Spôsob uplatňovania práv:

Kontaktovaním prevádzkovateľa internetového obchodu Kakaový Svet prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov, alebo pomocou formulára na stránke obchodu

Na základe písomnej žiadosti môže tiež zákazník od prevádzkovateľa vyžadovať: 


a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

b) účel spracúvania osobných údajov,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

I. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

II. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

I. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

II. informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

III. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

IV. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

V. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

I. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo iného platného právneho predpisu SR

Prosím, neposkytujte nám žiadne osobné údaje a nepoužívajte naše stránky, ak je to v rozpore s vašou vôľou, alebo s tým nesúhlasíte.

V prípade poskytnutia osobných údajov je povinnosťou zákazníka ubezpečiť sa, že tieto sú pravdivé, úplné a aktuálne.