Tieto stránky používajú na svoje fungovanie súbory cookies, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača.

viac informácií
Prijať všetky cookies Podrobné nastavenia
Prijať zvolené cookies

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod Kakaový Svet, ktorý je umiestnený na internetovej adrese:

www.kakaovysvet.sk alebo www.kakaovysvet.eu, ktorého prevádzkovateľom je fyzická osoba:

Alexandra Fričová

so sídlom:

Za kláštorom 21

034 01 Ružomberok

Slovensko

IČO:50534670

DIČ:1033820260

Registrácia: OU-RK-OZP-2016/008405-2

Živnostenský register: 570-14623

(ďalej len "predávajúci" alebo "predajca")

Táto je zároveň osobou zodpovednou za prevádzku e-shopu a môžete ju kontaktovať na telefónnom čísle alebo cez elektronickú poštu:

fricovaalexandra@gmail.com

+421 903 240 301

Predajca nie je platiteľom DPH.

---

1.Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú všetky vzájomné obchodné vzťahy a s nimi súvisiace práva a povinnosti medzi predávajúcim, ktorý prevádzkuje internetový obchod Kakaový Svet a kupujúcimi - zákazníkmi tohto internetového obchodu.

VOP sú platné odo dňa zverejnenia na stránkach internetového obchodu www.kakaovysvet.sk alebo www.kakaovysvet.eu a predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť, meniť a doplňovať.

Kupujúci pred odoslaním objednávky na stránke internetového obchodu, ktorý sa nachádza na adrese www.kakaovysvet.sk alebo www.kakaovysvet.eu musí potvrdiť svoj súhlas s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok.

Tieto VOP sú zobrazené na stránke internetového obchodu Kakaový Svet a kupujúci má právo ich kopírovať a archivovať. Za platné sa považujú vždy aktuálne VOP uverejnené na stránke obchodu v čase zadania objednávky, ktoré kupujúci dostáva aj ako prílohu ku záväznému potvrdeniu objednávky predajcom.

Kupujúci je subjekt, ktorý uzavrel s predávajúcim kúpnu zmluvu tým, že od neho kúpil tovar prostredníctvom internetovej stránky www.kakaovysvet.sk, resp. www.kakaovysvet.eu

(ďalej iba "kupujúci")

VOP sú záväzné pre všetkých zákazníkov, t. j. pre fyzické osoby aj pre právnické osoby.

Kupujúcim môže byť fyzická osoba - konečný spotrebiteľ tovaru (ďalej len spotrebiteľ), alebo fyzická či právnická osoba, ktorá bude tovar ďalej využívať na podnikateľské účely. V prípade, že je kupujúcim fyzická osoba ktorá pri uzavretí tejto zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, považuje sa táto tiež za spotrebiteľa.

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a ich vzťahy. Okolnosti a právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim bližšie neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka pre predaj tovaru bežnému spotrebiteľovi ako aj Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku. Alebo sa riadia príslušnými nariadeniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu. Podnikateľom sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie osoba, ktorá uvedie pri objednávke svoje IČO.

---

2. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade, že sa tovar sa už nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy a umožní mu nadobudnúť k tovaru vlastnícke právo. Tovar bude odovzdaný podľa dohody medzi kupujúcim a predávajúcim buď osobne, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty. Predávajúci pred odoslaním tovar zabalí spôsobom potrebným na jeho ochranu a uchovanie.

Kupujúci sa zaväzuje, že predávajúcemu uhradí celkovú sumu za objednávku. Kupujúci má možnosť sa pred zadaním objednávky oboznámiť s celkovou sumou za tovar aj za jeho doručenie. Predajca nie je platiteľom DPH.

Predajca akceptuje platby prevodom na bankový účet. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania na účet predávajúceho a vtedy kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo od Slovenskej pošty.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien a negarantuje rovnaké ceny v prípade rovnakej objednávky v inom čase. Cena konkrétnej potvrdenej objednávky je konečná a už sa nemôže zmeniť.

O predpokladanej dodacej lehote tovaru, ktorý nie je na sklade je kupujúci vždy predávajúcim informovaný. Pri každej položke v e-shope je zobrazené, či je momentálne na sklade predajcu alebo nie. Ak tieto skutočnosti nie sú jasne vyznačené, kupujúci sa môže kedykoľvek o dostupnosti tovaru informovať prostredníctvom kontaktného formulára e-shopu, e-mailom, alebo telefonicky. Pokiaľ tovar nie je na sklade alebo je vyrábaný na mieru zákazníkovi, po spracovaní objednávky bude kupujúci informovaný o dobe jeho dodania.

---

3. Dodacie podmienky

Pre dodanie objednaného tovaru musia byť splnené nasledovné podmienky:

- potvrdenie objednávky

- voľné skladové zásoby objednaného tovaru v množstve podľa objednávky alebo objednanie tovaru, ktorý nie je na sklade, alebo sa vyrába na mieru zákazníkovi u dodávateľa a jeho následné dodanie

- prevod celkovej sumy za objednávku a jej doručenie na účet predávajúceho

Možnosti dodania tovaru na území Slovenska sú:

- osobné dodanie tovaru predávajúcim v rámci okresu Ružomberok, alebo po dohode s kupujúcim aj na iné miesto v SR

- dodanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty. Tovar bude zaslaný ako doporučená zásielka a kupujúci má právo vyžiadať si od predávajúceho číslo zásielky, ak mu nebolo poskytnuté predajcom automaticky

Náklady na dodanie tovaru sú uvedené v objednávke a kupujúci sa nimi oboznámi pred jej zadaním. Cena za doručenie objednaného tovaru sa v prípade doručenia prostredníctvom pošty odvíja od hmotnosti tovaru a kupujúci sa celkovú sumu za doručenie dozvie ešte pred odoslaním objednávky.

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné vtedy zostáva bezo zmeny tak, ako je uvedené na objednávke.

---

4. Zrušenie objednávky

Všetky objednávky sú záväzné. Objednávku možno zrušiť len pred odoslaním tovaru. V prípade, že nebude objednávka zrušená do tejto doby a tovar bude expedovaný, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojených s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky obchodom je kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom.

Storno objednávky je možné urobiť bez udania dôvodu do 24 hodín od jej zadania. Objednávka bude následne zrušená. O zrušení objednávky informuje kupujúci predávajúceho prostredníctvom elektronickej pošty na adrese uvedenej na stránke obchodu, alebo využije kontaktný formulár na stránke obchodu, prípadne oznámi túto skutočnosť predajcovi telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné, aby zákazník uviedol svoje meno, e-mail a číslo objednávky.

---

5.Odstúpenie od zmluvy

Pri uzatvorení kúpnej zmluvy pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má konečný spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak chce spotrebiteľ toto právo využiť, má k dispozícii formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý najneskôr v posledný deň lehoty vyplnený doručí predajcovi osobne, alebo ho odovzdá na poštovú prepravu na adresu, ktorá je uvedená na začiatku týchto obchodných podmienok, alebo tiež na stránke internetového obchodu. Pre dodržanie zákonnej lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je rozhodujúci dátum podania formulára na podacom lístku Slovenskej Pošty, alebo dátum jeho osobného prevzatia predajcom.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, spolu so všetkou dokumentáciou – originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom. Pri zasielaní tovaru poštou, alebo inou doručovacou službou sa kupujúcemu odporúča zásielku poriadne zabaliť tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu po vrátení tovaru refundované prevodom na účet, ktorý uvedie vo formulári na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľovi právno na odstúpenie od zmluvy NEVZNIKÁ v prípadoch zakúpenia tovaru:

- vyrobeného na mieru podľa požiadaviek zákazníka

- podliehajúceho rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze /potraviny/

- uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov, ak bol tento obal porušený

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY JE K DISPOZÍCII TU

---

6. Registrácia

Nákup v internetovom obchode Kakaový Svet je možné uskutočniť iba po registrácii zákazníka. Údaje, ktoré tu zákazník pri registrácii uvedie slúžia výlučne pre účely identifikácie pri vybavovaní jeho objednávky. Nebudú poskytnuté tretím osobám, ani inak zneužité. Pri registrácii má zákazník možnosť vyjadriť svoj súhlas/nesúhlas so zasielaním reklamných a ponukových emailov. Toto rozhodnutie môže zákazník kedykoľvek zmeniť prostredníctvom zaškrtávacieho políčka v sekcii Môj účet - Moje osobné údaje.

---

7. Spracovanie osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho sa riadi podľa zákona č. 122/2013 Z. z., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Zákazník udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov uvedených pri registrácii v internetovom obchode za účelom identifikácie kupujúceho na faktúre a doručenia objednaného tovaru v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Osobné údaje, ktoré zákazník poskytuje sú nevyhnutné na spracovanie objednávky. Prevádzkovateľ e-shopu neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou Slovenskej pošty, ktorá tovar zákazníkovi doručuje alebo ich môže poskytnúť štátnym orgánom v prípade kontroly.

---

8. Reklamačný poriadok

V prípade, že tovar, ktorý zákazník zakúpil v internetovom obchode Kakaový Svet je poškodený, má právo na jeho reklamáciu. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode č.5 týchto obchodných podmienok.

Postup pri reklamácii:

V prípade uplatnenia práva na reklamáciu musia byť výrobky, na ktoré je toto právo uplatňované odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady. Zákazníkovi sa odporúča kontaktovať predajcu ihneď po zistení závady, telefonicky, alebo elektronickou poštou, aby sa spoločne dohodli na ďalšom postupe. Odporúča sa tiež ihneď po prebratí objednaný tovar skontrolovať a v prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia nafotiť balík spolu s poškodeným tovarom, aby bolo možné reklamáciu posúdiť, prípadne ju riešiť s prepravcom, ak ku poškodeniu zásielky došlo pri preprave.

Reklamovaný tovar potom môže zákazník zaslať poštou, alebo priniesť osobne. K tovaru je potrebné priložiť doklad o kúpe /faktúru/. Tovar musí byť pri preprave riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu. Reklamácia môže byť vybavená výmenou tovaru, vrátením kúpej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neodborného používania produktov alebo chybnej manipulácie s nimi, či škody spôsobené vonkajším prostredím a nepredvídateľnými okolnosťami.

O vybavení reklamácie bude zákazník včas informovaný. Pri zamietnutej reklamácii mu môžu byť vyúčtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.

---

9. Záverečné ustanovenia

Ak vzťah súvisiaci s použitím internetovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (cudzí) prvok, potom platí, že vzťah sa bude riadiť slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, v ktorých sú uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň uskutočnenia objednávky a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, prípadne sa takým stane, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a príslušnými zákonnými ustanoveniami.

 

Kupujúci pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

---

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru

Tel. č. 041/7632 130, 041/7632 139

Fax č. 041/7632 139

e-mail: za@soi.sk

---

Všetky informácie o zdravotných a výživových tvrdeniach uvedené na tejto stránke sú len voľne prístupné informácie z internetu a literatúry či už z domácich alebo zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potravín alebo výživových doplnkov, prípadne ich liečivých účinkoch. Medzi predávanými produktmi sú bežné potraviny a pochutiny, ktoré nemajú schválené liečivé účinky a nejedná sa o lieky, ani ich náhradu.

---

Tieto obchodné podmienky platia od 01.01.2022