Používaním sa rozumie vstup na internetové stránky, ich nasledovné prezeranie, čítanie textov a oboznamovanie sa s informáciami, ktoré sú v nich uvedené a tiež objednávanie produktov, ktoré tieto stránky ponúkajú.

Vstupom na stránku  www.kakakovysvet.eu  alebo  www.kakaovysvet.sk  a všetky ich pod-stránky, sa stávate ich užívateľom (ďalej len "užívateľ")

a uzatvárate túto:

Dohodu o používaní internetových stránok (ďalej len "dohoda")

s ich prevádzkovateľom, fyzickou osobou:

Alexandra Fričová, so sídlom: Za kláštorom 21, 034 01 Ružomberok, Slovensko, IČO:50534670, DIČ:1033820260, Registrácia: OU-RK-OZP-2016/008405-2, Živnostenský register: 570-14623 (ďalej len "prevádzkovateľ")

Text dohody:

Obsahom stránok sú informácie určené pre širokú verejnosť, ak nie je uvedené inak. Informácie sú poskytované ako populárno - vedecké texty, zaujímavosti a fakty o potravinách a produktoch predávaných v elektronickom obchode na uvedenej stránke, alebo tiež skúsenosti našich klientov s ponúkanými produktmi.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie alebo interpretáciu tu prezentovaných informácií.

Stránka je databázou informácií podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a každá manipulácia s jej obsahom sa riadi týmto zákonom. Autorské práva k obsahu stránok vlastní prevádzkovateľ stránok.

Celý obsah a dizajn stránok je majetkom prevádzkovateľa. Informačný systém, na ktorom stránka funguje je voľne prístupný softvér Presta Shop TM.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu vzniknutú užívateľovi alebo tretej osobe v dôsledku používania uvedených stránok, či porušenia tejto dohody. Prípadnú škodu je užívateľ povinný uhradiť v plnom rozsahu akejkoľvek tretej strane, ktorá by náhradu požadovala.

Žiadne informácie uvedené na týchto stránkach nie sú mienené ako náhrada zdravotnej starostlivosti a prezentované potraviny a výživové doplnky nie sú liekom na špecifické zdravotné problémy. 

Upozorňujeme, že tieto internetové stránky pôsobia iba ako nezáväzný informačný zdroj. V žiadnom prípade nenahrádzajú lekársku alebo inú odbornú starostlivosť!

Účel prezentácií je výlučne informačný a vzdelávací. Odporúčania ohľadom stravy, prírodných stravovacích doplnkov či životného štýlu sú populárno-vedeckého charakteru.

Užívateľ naloží s informáciami získanými zo stránky podľa vlastného uváženia a na vlastnú zodpovednosť.

Užívateľom sa dôrazne odporúča vyhľadať v prípade potreby odbornú starostlivosť, ktorá je schopná vďaka bezprostrednému kontaktu s pacientom omnoho účinnejšie diagnostikovať príčinu choroby a určiť liečebný postup.

Prevádzkovateľ týchto internetových stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví užívateľov či tretích strán vyplývajúcich z použitia informácií uverejnených na týchto internetových stránkach a tiež nenesie zodpovednosť za praktické využitie odporúčaní ani za zhoršenie fyzickej kondície užívateľa.

Informácie uvedené na stránkach sú určené výlučne pre užívateľov, ktorí sú svojprávni a sú schopní niesť za svoje konanie plnú zodpovednosť.