Tieto stránky používajú na svoje fungovanie súbory cookies, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača.

viac informácií
Prijať všetky cookies Podrobné nastavenia
Prijať zvolené cookies

Používaním sa rozumie vstup na internetové stránky, ich nasledovné prezeranie, čítanie textov a oboznamovanie sa s informáciami, ktoré sú v nich uvedené a tiež objednávanie produktov, ktoré tieto stránky ponúkajú.

Vstupom na stránku  www.kakakovysvet.eu  alebo  www.kakaovysvet.sk  a všetky ich pod-stránky, sa stávate ich užívateľom (ďalej len "užívateľ")

a uzatvárate túto:

Dohodu o používaní internetových stránok (ďalej len "dohoda")

s ich prevádzkovateľom, fyzickou osobou:

Alexandra Fričová, so sídlom: Za kláštorom 21, 034 01 Ružomberok, Slovensko, IČO:50534670, DIČ:1033820260, Registrácia: OU-RK-OZP-2016/008405-2, Živnostenský register: 570-14623 (ďalej len "prevádzkovateľ")

Text dohody:

Obsahom stránok sú informácie určené pre širokú verejnosť, ak nie je uvedené inak. Informácie sú poskytované ako populárno - vedecké texty, zaujímavosti a fakty o potravinách a produktoch predávaných v elektronickom obchode na uvedenej stránke, alebo tiež skúsenosti našich klientov s ponúkanými produktmi.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie alebo interpretáciu tu prezentovaných informácií.

Stránka je databázou informácií podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a každá manipulácia s jej obsahom sa riadi týmto zákonom. Autorské práva k obsahu stránok vlastní prevádzkovateľ stránok.

Celý obsah a dizajn stránok je majetkom prevádzkovateľa. Informačný systém, na ktorom stránka funguje je voľne prístupný softvér Presta Shop TM.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu vzniknutú užívateľovi alebo tretej osobe v dôsledku používania uvedených stránok, či porušenia tejto dohody. Prípadnú škodu je užívateľ povinný uhradiť v plnom rozsahu akejkoľvek tretej strane, ktorá by náhradu požadovala.

Žiadne informácie uvedené na týchto stránkach nie sú mienené ako náhrada zdravotnej starostlivosti a prezentované potraviny a výživové doplnky nie sú liekom na špecifické zdravotné problémy. 

Upozorňujeme, že tieto internetové stránky pôsobia iba ako nezáväzný informačný zdroj. V žiadnom prípade nenahrádzajú lekársku alebo inú odbornú starostlivosť!

Účel prezentácií je výlučne informačný a vzdelávací. Odporúčania ohľadom stravy, prírodných stravovacích doplnkov či životného štýlu sú populárno-vedeckého charakteru.

Užívateľ naloží s informáciami získanými zo stránky podľa vlastného uváženia a na vlastnú zodpovednosť.

Užívateľom sa dôrazne odporúča vyhľadať v prípade potreby odbornú starostlivosť, ktorá je schopná vďaka bezprostrednému kontaktu s pacientom omnoho účinnejšie diagnostikovať príčinu choroby a určiť liečebný postup.

Prevádzkovateľ týchto internetových stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví užívateľov či tretích strán vyplývajúcich z použitia informácií uverejnených na týchto internetových stránkach a tiež nenesie zodpovednosť za praktické využitie odporúčaní ani za zhoršenie fyzickej kondície užívateľa.

Informácie uvedené na stránkach sú určené výlučne pre užívateľov, ktorí sú svojprávni a sú schopní niesť za svoje konanie plnú zodpovednosť.